sylwek39

15 tekstów – auto­rem jest syl­wek39.

Słyszysz myśli,które w to­bie....ja nie słyszę ich znacze­nia...mówisz one mówią wszys­tko...dla mnie nie ma to znacze­nia...one bo­wiem nie po­każą tak na zewnątrz prag­nień duszy...nie ma co na dob­ro liczyć...nie ma dob­ra..prócz ka­tuszy...może nie ma go w tym życiu..­..ziemskim...straszn­ym...pogubionym...to jest tak jak poszu­kiwać....tej dziewi­cy...pier­wszej żony....ni­by znajdą.....ni­by mają...ni­by na­dal się wzy­wają....lecz do cze­go...kto mi po­wie....kto wy­rocznią dziś się zo­wie?....do jed­ności czy roz­sta­nia...to jest prob­lem od zarania... 

aforyzm • 15 września 2016, 22:41

Ni­cość bez­kre­sem się staje....
Choć prag­niesz in­ne­go końca....
...dro­ga...i w niej nie ustajesz....
ce­lowość pragnąca....
i chcesz ni­by ,a nie chcesz...
coś ciągle w ty­le zostaje...
a miłość na­dal gorąca...
choć wiem...tak nie przystaje...
przys­ta­je..przys­toi ...choć boli...
a ból rodzi cierpienie....
szloch cichy?zbawienie?..
nie na tym świecie..powiecie...
i cze­kam..krainy tej szczęśliwości...
ser­ca wolności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2015, 10:50

....

Wyjść z tej mat­ni...ja­ko pier­wszy - nie ostatni...
z krainy cieni...i niech się zmieni ...żywot zaklęty ...
cza­sem przeklęty....
ices­two nasze wciąż niezbadanym....
ale uda­ne jeśliś kochanym...
miłość niełat­wa i cza­sem zbacza...
ale jest pew­ne ...ona przebacza...
są na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2015, 07:30

.........

Marzyć marze­niem....śnić tyl­ko snami...
kochać kocha­niem....mówić słowami....
słuchać uczu­ciem...czuć pożądanie....
pragnąć prag­nieniem na zawołanie...
i być praw­dzi­wym w tym co zaklęte...
a słowo kocham jest niepojęte...
ono pot­ra­fi ka­mienie kruszyć....
dać siłę walki...
ser­ce poruszyć... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2015, 07:39

Miłość....

Miłości scho­wać się nie da..ona po­rywa do nieba...ona łączy z gwiazdami...kosmosem...konstelacjami...
Gdy człowiek nie ma miłości...tyl­ko uczu­cie zaz­drości,że ko­muś to ona być da­na...to no­si w so­bie sza­tana...co wciąż do złego podżega...
a prze­cież nam jej potrzeba....miłości... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2015, 07:04

Człek w życiu często tkwi w gównie,ale z cza­sem przyz­wycza­ja się do je­go smrodu.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2015, 20:00

Życie teat­rem jest....my je­go ak­to­rami...i sztu­ka to wiel­ka....nie zejść przed­wcześnie ze sceny.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2015, 06:36

"Cza­sami trze­ba mówić mil­cze­niem,by ko­goś nie urazić" 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 kwietnia 2015, 06:52

.........

Jak upadły anioł co skrzydła swe zgubił....
Jak bies, czar­noksiężnik co cze­luści lubił.....
Jak czar­na dziura bez światła promienia.....
Jak pus­ty­nia bez wo­dy i plaża bez cienia....
Oto ta­kowy ob­raz ......zabłąka­nej duszy.....która w zawieszeniu...
Od­wiesić się musi... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 kwietnia 2015, 07:33

Kochanie.....

Przez łzy pat­rzeć na świat...zły kryształ tak płynący...słowa czy­tane wspak i ból nieus­tający...dusza szar­pa­na snem i wciąż to przed oczy­ma...za­mykasz je i wiesz,że zaw­sze jest przyczy­na...jak kąkol w łanie zbóż to wszys­tko co zby­teczne..kocha­nie by­wa bo­wiem tak bar­dzo niebez­pie­czne...po no­cy wsta­je dzień
i wciąż pow­tarzam te słowa...przeszłość co­fa się wstecz...a ja zaczy­nam od nowa... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 kwietnia 2015, 08:09
sylwek39

nazar

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 listopada 2015, 10:50sylwek39 do­dał no­wy tek­st Nicość bez­kre­sem się sta­je.... Choć [...]

11 maja 2015, 07:40sylwek39 sko­men­to­wał tek­st PO CO MI ONA, [...]

11 maja 2015, 07:30sylwek39 do­dał no­wy tek­st ....  

6 maja 2015, 07:39sylwek39 do­dał no­wy tek­st .........  

5 maja 2015, 11:58krysta sko­men­to­wał tek­st Miłość....  

5 maja 2015, 07:14Taianna sko­men­to­wał tek­st Miłość....  

5 maja 2015, 07:07sylwek39 sko­men­to­wał tek­st gwiazda prze­wod­nia

5 maja 2015, 07:04sylwek39 do­dał no­wy tek­st Miłość....  

3 maja 2015, 22:21ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Człek w życiu często [...]

3 maja 2015, 20:00sylwek39 do­dał no­wy tek­st Człek w życiu często [...]